TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia Pedagogiczna to oddziaływanie terapeutyczne za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Odziaływania terapeutyczne dotyczą:

 • usprawniania zaburzonych  funkcji w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
 • rozwijania myślenia matematycznego,
 • budowania pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się,
 • aktywizowania wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych,
 • stwarzania okazji do odnoszenia sukcesu,
 • wzmacniania i podnoszenia samooceny ucznia.

 

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

 

Dla kogo skierowana jest terapia pedagogiczna? 

 • dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami w uczeniu się matematyki 
 • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu w starszym wieku szkolnym
 • dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychofizycznym (przejawiające deficyty rozwojowe, z mniejszymi możliwościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, wybiórczymi trudnościami w nauce itp.)
 • dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami typu autyzm, mutyzm
 

 

 

 

Nad czym pracujemy?

 • ćwiczymy percepcję  wzrokową i orientację przestrzenną
 • ćwiczymy percepcję słuchową
  wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne     
 • ćwiczymy koordynacjię wzrokowo-słuchowo-ruchową                                     
 • udoskonalamy technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu w pisaniu z pamięci i ze słuchu                                                                     
 • wykonujemy ćwiczenia rachunkowe i w rozwiązywaniu zadań tekstowy