DIAGNOZA RYZYKA DYSLEKCJI

 

Ryzyko dysleksji rozwojowej oznacza zagrożenie wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Ryzyko dysleksji można stwierdzić u dzieci w wieku przedszkolnym, wykazujących wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym oraz u uczniów klas I-III, mających duże trudności w nauce czytania i pisania, mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego.

 

W diagnozie ryzyka dysleksji badane są funkcje wzrokowo – przestrzenne, słuchowo językowe, sprawność grafomotoryczna oraz oceniana jest umiejętność czytania głośnego (tempo, technika i poprawność) i pisania (ortografia, poziom graficzny).