DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Elementy diagnozy pedagogicznej:

  •  wywiad z rodzicem w celu poznania dotychczasowej kariery szkolnej ucznia (trudności w nauce, motywacja, warunki do nauki w szkole i w domu)
  • ocena poziomu czytania (technika, poprawność, tempo, rozumienie)
  • ocena poziomu pisania (poprawność ortograficzna, poziom graficzny)
  • badanie funkcji słuchowo – językowych
  • badanie funkcji wzrokowo – przestrzennych i wzrokowo – ruchowych
  • sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych
  • wnikliwa analiza zeszytów i innych prac ucznia